Monday, November 06, 2006

Okutama on Culture Day

Tochiyori Falls
Okutama Town, Tokyo Metropolitan District. November 3, 2006.

No comments: